obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


stepanovice

Štěpánovice

(obec Klatovy)

Vikariát Klatovy

Farnost Klatovy

 • Kostel sv. Michaela, archanděla

V r. 1869 pod názvem Štěpanovice obec v okr. Klatovy, v r. 1880–1975 obec v okr. Klatovy, od 1. 7. 1975–29. 4. 1976 část obce Točník v okr. Klatovy, od 30. 4. 1976 část obce Klatovy v okr. Klatovy.

V roce 1982 zde žilo 233 obyvatel 1), v roce 2001 zde žilo 221 obyvatel v 84 domech2).

Kostel sv. Michaela je kulturní památkou.

Stručný přehled událostí tvrze a kostela sv. Michaela ve Štěpánovicích:

 • 1115 kníže Vladislav I. daruje Štěpánovice kladrubskému klášteru (tzv. zakládací listina kladrubského kláštera - verze A, falzum ze 13. st.; F. Vaněk, K. Hostaš: Soupis památek hist. a uměl. v polit. okresu klatovském)
 • 1186 potvrzeno držení Štěpánovic v majetku kladrubského kláštera (K. J. Erben: Regesta I. 176)
 • 1384 štěpánovický kostel doložen jako farní; fara byla v místě, kde dnes stojí dům čp. 30 – po husitských válkách už neexistuje
 • do 1434 zánik štěpánovické farnosti, přifaření zřejmě ke Švihovu (doba husitská 1419-34); v okolí zaniká Újezd (tvrz u Štěpánovic), na Klatovském předměstí je zničen dominikánský klášter
 • koncem 16. st. přestavba kostela, rozšíření oken, postavena empora (kůr) a kobka (jižní předsíň)
 • po r. 1620 zhotovení oltářů ve štěpánovickém kostele, pravděpodobně Přibíkem Jeníškem (1. pol. 17. st.)
 • před 1638 patrně ještě Přibík Jeníšek zvětšuje kostel (přední část krovu je z 1. pol. 17. st.)
 • 1638 9. září prodává Přibík Jeníšek z Újezda Štěpánovice klatovským jezuitům; ti přistavěli ke kostelu kobku (předsíň na jižní straně kostela)
 • 1639 žáci jezuitského gymnázia v Klatovech za doprovodu ctěných mužů i žen konají děkovný průvod ke kostelu sv. Michaela do Štěpánovic
 • 1645 Štěpánovice vydrancovali Švédové
 • 1651 je datován zvon s obrazy sv. Václava, Víta a Martina, který v kostele doposud zvoní

image416.jpg
Zvon s obrazy sv. Václava, sv. Víta a sv. Martina s letopočtem 1651

 • 1684 jezuité ustanovují prosebné průvody do Štěpánovic ke Čtrnácti sv. Pomocníkům, jimž byl zasvěcen boční oltář ve zdejším kostele
 • 1699 slouží ve Štěpánovicích kněží švihovští (dvě mše sv. ročně, v den sv. Michaela a o svátku jeho Zjevení)
 • 1706 tvrz sešlá, kostel patrně také
 • 1713 mše sv. se slouží jen poutní a po Dušičkách; ve vsi bydlí jen deset chalupníků a obyvatelé dvora
 • 1735 Černínové opravují kostel i vnitřní výbavu (lavice a kazatelna zachovalé)
 • 1737 přestavba kostela (loď zakryta plochým stropem);před přestavbou bylo presbyterium klenuto žebry do kříže;na věž dána nová stanová střecha s lucernou
 • 1747 největší zvon pro Štěpánovice ulit v Plzni
 • 1758 ve Štěpánovicích zuří hlad a epidemická nemoc
 • 1762 jsou datovány lavice v kostele
 • 1784 Štěpánovice přifařeny ke Klatovům, zatímco Dehtín s Vícenicemi zůstávají ve švihovské farnosti
 • 1805 Štěpánovice drancují francouzští vojáci
 • 1888 vyjmutí kostí z hrobů Vícenických a Dehtínských a jejich uložení pod kříž uprostřed hřbitova na severní straně, vše podle příkazu chudenické vrchnosti
 • 1892 v kostele oškrábány zdi a nalezeny fresky, kostel obílen, odstraněna zem kolem severní a západní strany zdi kostela a věže

image417.jpg
Interiér kostela v 19. století

 • 1917 válečná sbírka kovů, zrekvírovány dva zvony
 • 1925 5. července posvěceny nové zvony pořízené z milodarů; oprava ve velké věži (tesař Josef Písařík z Poleně)
 • 1934 oprava střechy; střecha zchátralá a nad chorem spadl strop 1941 oprava oltářů akademickým malířem Tomáškem z iniciativy P. Muchky
 • 1953–55 výměna stropního trámu, do malé věžičky zavěšen malý zvon
 • 1957 vybílen vnitřek kostela, rozebrána kamenná zeď na severní straně hřbitova, hřbitov rozšířen a oplocen betonovými panely; z kostelní střechy odstraněny tašky a místo nich položeny eternitové šablony; osazení měděných okapů (akce Z)
 • 1971–75 postupně zbourána západní, jižní a východní zeď hřbitova a areál oplocen betonovými panely
 • 2009 odstranění betonové omítky uvnitř kostela, výměna oken; výmalba; obdobná oprava sakristie a presbytáře; vybudovány nové základy; kolem zdí kostela vybudovány vzduchové vysoušecí kanály
 • 2010 nad presbytářem vyměněna konstrukce dřevěné věžičky, lucerna potažena mědí, opatřena měděnými žaluziemi a zrestaurován křížek; krov nad presbytářem stažen lany; na věži výměna veškeré dřevěné konstrukce mimo zvonové stolice a čtyř trámů; celá věž potažena mědí, nový kříž a cibule, žaluzie; nové podlahy, dozděno klenutí oken a spraveny trhliny zdí; na kostel položena nová střecha z tašek na nové latě

image418.jpg
Hlavní oltář s triumfálním obloukem, 2010

image419.jpg
Detaily triumfálního oblouku – vyobrazení proroků

 • 2011 výměna stropních trámů, podbití a nahození stropu; vyprotézování krovů; vymalování; oprava lavic a oltáře; úprava terénu na jižní a západní straně za hřbitovní zdí

O duchovní správě od r. 1784, tedy přifaření ke Klatovům, neznáme podrobnosti. Ze školní kroniky víme jen to, že byly vedeny katalogy kléru v němčině (1827–33). Pak je řada duchovních klatovského děkanství do r. 1915 tato: 1834-45 F. Mayerhofer, 1846 A. Tauner, J. Rozsypal, 1847 J. Hechser, 1848–57 J. Spath, 1858 J. Rozsypal, 1859 J. Pruner, 1860 V. Bendl, 1861–64 J. Souhrada, 1864–67 F. Chlumecký, 1866 Langmayer, 1868–84 J. Šatra, 1885 J. Míka, 1897 A. Stulík, A. Bican, 1898 J. Hrnčíř, 1903 A. Miláček, 1904 V. Steinbach, 1905–13 A. Kordík, 1914 K. Orth, 1915 J. Fantyš.

V letech 1816–1915 bylo slouženo asi 30 mší sv. ročně.

Kněží po roce 1915:

 1. 1913–28 Msgre. A. Miláček, arciděkan; kaplani: 1913–28 F. Hodan, 1916–35 Průša, 1936 Titman
 2. 1929–47 Msgre. V. Muchka, arciděkan; kaplani: B. Koválek, P. Janeček, P. Javůrek
 3. 1947–51 J. Stuna, arciděkan
 4. P. Kabourek, administrátor (člen řádu petrinů); kaplani: P. Kourek, superior; D. Javůrek
 5. 1951–52 J. Staněk, administrátor
 6. 1952–63 P. Kutný, arciděkan

Kněží, kteří sloužili ve Štěpánovicích o pouti nebo pohřbech: 1963–80 P. Kopačka, administrátor, kanovník, kaplan J. Tampír; 1981–94 A. Šesták, arciděkan; kaplani: 1982–85 J. Fatka,1985–86 V. Zboroň

Od r. 1994 A. Bachan; kaplani: 1995–96 P. Hruška, 1999–2002 P. Libner, 2000–04 M. Winiarski, 2004–07 P. Marek, 2006–08 J. Samborski, od r. 2009 P. Frývaldský, P. Jaroslav Karl (výpomocný kněz)

Primice sloužené v kostele sv. Michaela ve Štěpánovicích:

 • 28. 7. 1900 P. Viktor Muchka
 • 18. 7. 1990 P. Jan Wirth

Údaje a vyobrazení převzaty z: WIRTHOVÁ, Marie; HEROLD, Miroslav. Kostel sv. Michaela archanděla ve Štěpánovicích. Štěpánovice, 2011.

image420.jpg
Kostel sv. Michaela 29. 7. 2012 
Zobrazeno: 19 x

2)
sčítání obyvatel, ČSÚ
stepanovice.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 23:28 autor: 127.0.0.1