obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


p._antonin_prokes

P. Antonín Prokeš

+3. května 1986

V roce 1966 nastoupil na Železnou Rudu nový kněz P. Antonín Prokeš, velmi oblíbený mezi lidmi. Předtím prožil 10 tvrdých let v komunistických věznicích a lágrech. Lidé na faru přijížděli z celé republiky, ale hlavně z Moravy, aby nejdříve dřeli na opravě kostela a fary, již odsouzené k demolici a pak se kochali přírodou. Kostel byl plný, výuka náboženství naplnila celou třídu. Brzy však přijely tanky s hvězdou, tentokrát s červenou, ale zatím bez velkého vlivu na život církve. Ještě v roce 1970 bylo slavné biřmování českobudějovickým biskupem Josefem Hlouchem, kdy s ním byl jeho sekretář P. Miloslav Vlk. Tušil tehdy, že za třicet let bude právě z Rudy odcházet na biskupský stolec?

Šroub se však začal utahovat. Z fary se sice stalo duchovní středisko pro kněze. Ovšem dříve, než je navštívil soudruh církevní tajemník, prověřila je státní bezpečnost. Z místních zůstalo věrno pouze několik jednotlivců, manželských párů a jedna rodina. Rozmohlo se i udavačství. Pro ilustraci je přiložen dopis, který P. Prokeš obdržel:

Pan Antonín Prokeš
Farní úřad
340 04 Železná Ruda 43

R o z h o d n u t í

o kárném opatření
Za přestupek, kterého jste se dopustil tím, že dne 11.9. jste mezi 9. až 10. hodinou uspořádal mimo pravidelnou dobu bohoslužeb v železnorudském kostele soukromou akci pro uzavřenou společnost 120 západoněmeckých turistů krajinského spolku, Vám ukládám kárné opatření, a to
d ů t k u s v ý s t r a h o u.
Uvedený den jste vítal účastníky zájezdu projevem v německé řeči, když předtím vyzváněl kostelní zvon. Účastníci této akce vešli do kostela postranním vchodem, zatímco hlavní (mříž) byl v té době uzavřen. Němečtí turisté seděli v lavicích a prováděli liturgické úkony(modlili se) za účasti varhanní hudby. Na varhany hrál p. Antoš.
Tím tato akce překročila běžný rámec turistického zájmu o kostel jako kulturní památku a narušila svým průběhem hladinu veřejného mínění. Svým jednáním jste porušil ustanovení §2 odst.2 vl. nař. č. 219/49 Sb., která Vám ukládá svým rozsahem povinnost duchovní péče o katolické věřící pouze farnosti Železné Rudy. Přestože celá akce byla ze strany západoněmeckých turistů dlouhodobě plánovaná, jak vyplývá z propagačního letáku, a je důvodný předpoklad, že Vám byla známa, neoznámil jste její konání tajemníku ONV pro věci církevní, ani orgánům MěNV v Železné Rudě, a to ani dodatečně.
Při projednávání celé záležitosti dne 30. 9. 1985 jsem nemohl přihlédnout k Vaší obhajobě pro nesporné indicie, jako vyzvánění zvonu a hru na varhany, což ostatně nepopíráte. Vámi uváděné důvody nemohou být zásadně omluvou. Uloženou důtku považuji za přiměřené kárné opatření, přestože Vám již byla za porušení zásad o celebraci udělena důtka s výstrahou ze dne 13. 6. 1979. Protože ale od jejího pravomocného udělení uplynula doba delší než jeden rok, ve kterém nedošlo k žádnému porušení, hledí se, jako by kárné opatření nebylo uloženo. Mám za to, že uložená důtka může ještě splnit výchovný účel a být dostatečnou výstrahou před podobnými činy v budoucnosti. V případě, že se bude podobná akce opakovat, bude podána žádost o odnětí státního souhlasu k výkonu duchovenské činnosti, ve smyslu ustanovení §2 zákona č.218/49 Sb.
Jestliže s uloženým kárným opatřením nesouhlasíte, můžete podat proti tomuto rozhodnutí do 15 dnů ode dne doručení námitky. podání námitek nemá odkladný účinek.
V Klatovech 7. 10. 1985

Pavel Peťule
tajemník pro věci církevní
Okresní národní výbor
okresní tajemník pro věci církevní
v Klatovech

Po smrti P. Antonína v r. 1986 se na Železné Rudě vystřídalo několik dojíždějících kněží.1)
Zobrazeno: 56 x

p._antonin_prokes.txt · Poslední úprava: 19. 03. 2023 (23:41) autor: 185.5.69.61